Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Eigen risico

Voor een behandeling bij GGZ Drenthe heeft u een geldige zorgverzekering nodig. De behandeling wordt vergoed. Zodra u door uw verwijzer bij GGZ Drenthe bent aangemeld, betaalt u voor alle directe en indirecte tijd het wettelijke eigen risico (€ 385,- in 2020) óf het door u vrijwillig verhoogde eigen risico. Dat geldt ook voor hulp bij crisis. De kosten van een behandeling worden berekend met een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC).

Voor de Basis GGZ en de Specialistische GGZ wordt het eigen risico apart berekend. Dat wil zeggen: als u vanuit de Specialistische GGZ wordt doorverwezen naar de Basis GGZ, of omgekeerd vanuit de Basis GGZ naar de Specialistische GGZ, dan moet u opnieuw het eigen risico betalen. Ook wanneer voor uw behandeling een nieuwe DBC wordt gestart, bijvoorbeeld als u meerdere psychische problemen heeft, moet u opnieuw het eigen risico betalen. U betaalt jaarlijks echter maximaal het wettelijk eigen risico, of het door u vrijwillig verhoogde eigen risico. Vraag uw zorgverzekeraar wat een behandeling u precies kost.

Bij de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar worden de kosten door uw gemeente betaald. Op jongeren tot 18 jaar is het eigen risico niet van toepassing.

Afspraak niet afzeggen kost geld

Als u niet op uw afspraak komt, of als u uw afspraak niet ten minste 24 uur van tevoren heeft verzet, kunnen wij u € 50,- in rekening brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Als u uw afspraak wél op tijd heeft verzet, of als uw behandelaar vindt dat er speciale omstandigheden voor u gelden, brengen wij uiteraard geen kosten in rekening. Uw behandeling heeft het beste resultaat als u naar alle afspraken komt. Om te voorkomen dat u een afspraak vergeet, biedt GGZ Drenthe u de service van een  afspraakherinnering met e-mail of sms.  Meer weten? Ga dan naar Snel antwoord op uw vragen (kijk daar onder het kopje 'afspraken').

Kosten bij voortijdig stoppen behandeling

Nadat u door uw huisarts bent aangemeld bij GGZ Drenthe wordt u bij ons ingeschreven. Op dat moment wordt uw behandeling administratief gestart. Voordat u daadwerkelijk in contact komt met GGZ Drenthe is er al een aantal handelingen uitgevoerd ten behoeve van uw eerste afspraak. Dit kan onder andere zijn overleg en afstemming met uw verwijzer, overleg en afstemming tussen hulpverleners van GGZ Drenthe, advies over uw behandeling en er vinden administratieve handelingen plaats. Dit noemen we indirecte tijd binnen een DBC. Deze tijd wordt in rekening gebracht. Wanneer na uw eerste gesprek (directe tijd binnen de DBC) blijkt dat GGZ Drenthe u niet de benodigde behandeling kan bieden dan wordt uw DBC gesloten. De gemaakte kosten worden in rekening gebracht. Zo kan het zijn dat u via uw zorgverzekering  een rekening van GGZ Drenthe ontvangt nog voordat er daadwerkelijk gestart is met een behandeling.

Kosten bij Langdurig Verblijf

Van Langdurig Verblijf is sprake als u langer dan een jaar aaneengesloten in een ggz-instelling woont en daar behandeling krijgt.
 
Hoe wordt Langdurig Verblijf betaald?
Gedurende de eerste drie jaar vallen verblijf en behandeling in een zorginstelling onder de Zorgverzekeringswet. De zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Gedurende het eerste jaar gebeurt dat op basis van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC), gedurende het tweede en derde jaar op basis van een zorgzwaartepakket (ZZP GGZ). Na drie jaar (1095 dagen) vallen verblijf en behandeling onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz Zorgzwaarte pakket).

Langdurige GGZ
Na 365 dagen aaneengesloten klinisch verblijf is sprake van Langdurige GGZ (LGGZ). Samen met uw regiebehandelaar wordt dan een zorgzwaartepakket opgesteld voor de benodigde zorg (ZZP GGZ). Afhankelijk van uw verzekeraar moet voor Langdurig Verblijf (langer dan een jaar) vooraf toestemming worden aangevraagd. Periodiek bespreekt uw regiebehandelaar samen met u de voortgang van uw behandeling. Op basis daarvan stelt de regiebehandelaar jaarlijks een indicatie op voor de voortzetting van uw verblijf en behandeling. Dat is een eis van de zorgverzekeraars. Als u meer, minder of andere zorg nodig heeft, wordt dit in overleg met u vastgesteld. Zo nodig wordt de indicatie aangepast.

Eigen risico
Tijdens de eerste drie jaar waarin u zorg krijgt, betaalt u het wettelijk verplichte eigen risico, omdat deze zorg onder de Zorgverzekeringswet valt. Vanaf het vierde jaar (na 1095 dagen aaneengesloten verblijf en behandeling) valt de zorg onder de Wet Langdurige Zorg en betaalt u geen eigen risico.
  
Eigen bijdrage
Na drie jaar wordt een indicatie voor “zorg met verblijf in een instelling” aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De zorg wordt vervolgens geregeld door een Zorgkantoor. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De zorg kan dan alleen bij GGZ Drenthe worden voortgezet als uw zorgverzekeraar daarvoor een overeenkomst met ons heeft afgesloten. Dit kunt u aan uw zorgverzekeraar vragen. Als u meer, minder, of andere zorg nodig heeft, wordt dit in overleg met u vastgesteld. Indien nodig wordt een herindicatie of een nieuwe indicatie bij het CIZ aangevraagd.

Wilt u meer weten over kosten bij Langdurig Verblijf?
Neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Rekening

GGZ Drenthe stuurt een rekening van de behandeling naar uw zorgverzekeraar of de gemeente. Op deze rekening staan de kosten. Maar ook uw diagnose, dus voor welke problemen u bij GGZ Drenthe bent geweest. Hebt u bezwaar tegen het schrijven van uw diagnose op de rekening? Vertel het uw behandelaar. U moet dan een formulier invullen en samen met uw behandelaar ondertekenen. Daarop staat dat GGZ Drenthe de diagnose weglaat. Op de website van de NZA vindt u meer informatie over rekeningen en declaraties in de GGZ.

Patiëntinformatie A-Z

Snel antwoord op uw vragen

Ik heb een vraag over mijn rekening, bij wie kan ik dan terecht?

Heeft u vragen of klachten over uw rekening, neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling waar u in behandeling bent. 

Hoeveel kost een behandeling bij GGZ Drenthe?

De kosten van een behandeling verschillen sterk. Het hangt af van welke diagnose wordt gesteld en hoe lang en hoe vaak behandeling plaatsvindt. Neem voor u in behandeling gaat en zekerheid wil over de kosten, altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar.

Kijk op het overzicht Uw ggz-kosten.
(dit overzicht geldt voor personen vanaf 18 jaar en ouder)

Welke kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw zorgverzekering, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Neem ook altijd contact op met uw zorgverzekeraar.

Kijk op het overzicht Uw ggz-kosten.
(dit overzicht geldt voor personen vanaf 18 jaar en ouder)

Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of de kosten van een behandeling vergoed worden. En welke kosten u eventueel zelf moet betalen.

Kom ik aanmerking voor een tegemoetkoming op de zorgkosten?

Sommige mensen komen in aanmerking voor bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kunnen ze een vergoeding krijgen voor bepaalde zorgkosten. Of u in aanmerking komt voor deze bijzondere bijstand kunt u navragen bij uw gemeente.

Hoe zit het met het eigen risico in 2020?

De overheid stelt jaarlijks de hoogte van het verplicht eigen risico vast. Het eigen risico bedraagt in 2020 €385,-. Dit bedrag betaalt iedereen vanaf 18 jaar terug aan zijn/haar zorgverzekeraar. Hierin zijn alle kosten van de zorg inbegrepen, behalve een bezoek aan de huisarts (dit is kosteloos).

Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico. U betaalt dan minder premie. Dit kunt u afspreken met uw zorgverzekeraar. Let wel: een hoger eigen risico betekent dat u zelf een groter deel van de zorgkosten betaalt.

Alle vragen

Een vraag stellen

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.