Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Op deze pagina staat met wie u contact moet opnemen als sprake is van een crisis en u direct hulp nodig heeft. Bel alleen voor spoed en voor dringende vragen die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten. 

Werkwijze Crisisdienst (buiten kantooruren)

Bij acute ernstige psychiatrische problemen kunt u het beste uw huisarts, de huisartsenpost of  – als u al in behandeling bent bij GGZ Drenthe* – uw behandelaar bellen. Deze overlegt met een psychiatrisch verpleegkundige van de Crisisdienst van GGZ Drenthe wat er moet gebeuren. Zo mogelijk nodigen we u uit voor een gesprek op een poli van GGZ Drenthe, of op de Spoedpoli in Assen. In bijzondere situaties komen wij naar u toe. Als het nodig is, krijgt u vervolgens psychiatrische crisisbehandeling thuis (IHT)

*Vanaf het moment dat u het eerste persoonlijke contact heeft gehad met een behandelaar bent u in behandeling bij GGZ Drenthe.

Spoedpoli

De Spoedpoli GGZ Drenthe is voor mensen in de provincie Drenthe die vanwege (een vermoeden van) acute psychiatrische problemen binnen 24 uur hulp nodig hebben. Door de acute problemen vormen zij mogelijk een gevaar voor zichzelf of hun omgeving, bijvoorbeeld vanwege een zelfmoordpoging. Of zij zijn ernstig ontremd, verward of emotioneel ontregeld, waardoor anderen overlast ervaren en de huisarts, ambulance of de politie inschakelen. De Meldkamer (112) kan de psycholance inschakelen. De psycholance is speciaal ambulancevervoer voor mensen met verward gedrag en psychische problemen.

Voor hulp op de Spoedpoli is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, GGD-arts of een medisch specialist). Bent u ingeschreven als patiënt bij GGZ Drenthe, dan kunt u via de triageverpleegkundige van de Crisisdienst of de dienstdoende behandelaar terecht op de Spoedpoli.

Op de Spoedpoli wordt u opgevangen, krijgt u eerste hulp en vindt crisisbeoordeling en diagnostiek plaats. Indien nodig verwijzen we u door voor verdere hulp. U kunt maximaal 8 uur op de Spoedpoli blijven. U kunt niet overnachten, maar wel tot rust komen in een aparte kamer.

De Spoedpoli bevindt zich in het Opnamegebouw van GGZ Drenthe, Dennenweg 9 te Assen. 

Over de Spoedpoli is een speciaal boekje gemaakt met feiten en cijfers en (ervarings)verhalen van cliënten en samenwerkingspartners.

Bekijk ook de filmpjes van RTV Drenthe over de opening van de Spoedpoli (maart 2017) en over één jaar psycholance (augustus 2018).

Familie/naastbetrokkenen

Als naastbestrokkene van een patiënt van GGZ Drenthe kunt u contact opnemen met de behandelaar of (buiten kantoortijden) met de triageverpleegkundige van de Crisisdienst als u vragen of zorgen heeft over uw naaste. Bel het Aanmeld- en informatiecentrum: telefoon (0592) 33 48 00.

Crisis volwassenen en ouderen

Binnen kantoortijden (08.30 – 17.00 uur)

Neem contact op uw behandelaar of een vervanger.

Buiten kantoortijden en in het weekend

Bel met (0592) 33 48 00

Nieuwe patiënten
Neem contact op met de huisarts of de huisartsenpost.

Bent u verwijzer?

Bel het spoednummer (7x24 uur bereikbaar, alleen beschikbaar voor verwijzers)

Crisis kinderen en jeugd

Nieuwe patiënten

Binnen kantoortijden (08:30-17:00 uur)
Neem contact op met de huisarts van uw kind of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Buiten kantoortijden en in het weekend
Neem contact op met Spoed4jeugd
Telefoon: (0592) 38 15 30

Kijk ook op de website van Spoed4Jeugd Drenthe

Patiënten GGZ Drenthe

Binnen kantoortijden (08:30-17:00 uur)
Neem contact op met uw behandelaar of een vervanger.

Buiten kantoortijden en in het weekend
Neem contact op met Spoed4jeugd
Telefoon: (0592) 38 15 30

Snel antwoord op uw vragen

Wie is verantwoordelijk voor mijn behandeling?

Bij een behandeling door GGZ Drenthe is de regiebehandelaar verantwoordelijk voor een goed verloop van uw behandeltraject. Dat geldt ook voor de diagnose die wordt gesteld, het behandelplan en het behandelvoorstel. De medebehandelaars in het team zijn zelf verantwoordelijk voor hun specifieke aandeel in uw behandeling. De regiebehandelaar is meestal de psychiater of de klinisch psycholoog in het team.

Kan ik zelf mijn behandelaar kiezen?

Wanneer u voor het eerst kennismaakt met GGZ Drenthe of Indigo is het lastig zelf te kiezen voor een behandelaar. Uw regiebehandelaar zal met u bespreken welke mogelijkheden er zijn. Heeft u op basis van eerdere ervaringen voorkeur voor een specifieke behandelaar, dan zullen we daar rekening mee houden.

Wat moet ik doen als het niet klikt met mijn behandelaar?

Dit kunt u het beste eerst met uw behandelaar bespreken. Of met de afdeling waar u in behandeling bent. We kijken hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden, binnen de mogelijkheden die we hebben. Als dit geen oplossing biedt dan kunt u een patiëntenvertrouwenspersoon inschakelen.

Wat gebeurt er als ik word opgenomen?

Bij psychische crisissituaties kan opname in een kliniek nodig zijn. Meestal heeft u eerst contact met een psychiatrisch verpleegkundige van de Crisisdienst. Daarna heeft u onder andere een gesprek met een psychiater. Tijdens een opname verblijft iemand voor kortere of langere tijd dag en nacht bij GGZ Drenthe.

Er zijn ook mensen die door hun problemen afhankelijk zijn van een veilige omgeving en dat ook blijven. Voor deze mensen zijn er woonafdelingen. Bent u langer dan twee maanden opgenomen, dan wordt GGZ Drenthe uw (tijdelijke) woonadres.

Informatie over opname bij GGZ Drenthe

Kan ik tijdens een opname bezoek ontvangen?

Op de opname-afdelingen van GGZ Drenthe gelden de volgende bezoektijden:

Volwassenen:
Acute Opname Open (Locatie: De Vierackers te Assen):
In overleg met de verpleging kunt u buiten het behandelprogramma om bezoek ontvangen. Meestal is dit na 16:00 uur tot ongeveer 21:30 uur.
Liever geen bezoek tijdens de maaltijd (17:30 – 18:00 uur).

Acute Opname Gesloten (Locatie: Opnamegebouw te Assen)
maandag t/m vrijdag: 18:30 – 21:00 uur.
In overleg met de afdeling kunt u ook overdag op bezoek komen.
weekend en feestdagen: 11:00 – 21:00 uur.
Liever geen bezoek tijdens de maaltijd (17:30 – 18:00 uur).

Ouderen:
Acute Opname Ouderen Open/Besloten/Gesloten (Locatie: GGZ Drenthe te Hoogeveen, gebouw M): maandag t/m vrijdag: 16:00 – 20:00 uur.
weekend en feestdagen: 10:00 – 20:00 uur.
Onderdelen van het behandelprogramma kunnen plaatsvinden tijdens bezoektijden. Stemt u van tevoren af met uw bezoek wanneer deze het beste kan komen.
Liever geen bezoek tijdens de maaltijden. Deze vinden plaats tussen 12:00 en 12:30 uur en tussen 17:30 en 18:00 uur.

Welke rechten heb ik als cliënt?

Als cliënt bij GGZ Drenthe heeft u recht op een zo goed mogelijke en respectvolle behandeling. Daarnaast heeft u bepaalde rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Nederlandse wet. Ook heeft u recht op advies en hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon als u er met uw behandelaar niet uit komt.

Algemene leveringsvoorwaarden ggz

Als u hulp krijgt van GGZ Drenthe, dan maken wij samen met u afspraken over de zorg en zonodig het verblijf. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandelplan. In uw behandelplan staat onder meer welke behandeling u krijgt en wie uw behandelaar is. Bij deze afspraken horen de algemene leveringsvoorwaarden ggz. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat waar GGZ Drenthe en u zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld welke informatie GGZ Drenthe u moet geven. Of dat u zich moet legitimeren.

Wat is een (wettelijke) vertegenwoordiger?

Voor het kunnen uitvoeren van een behandeling is toestemming van de cliënt vereist. Als iemand van zestien jaar of ouder als gevolg van zijn/haar problemen niet in staat is om zelf beslissingen te nemen, dan treedt de vertegenwoordiger op. Deze wettelijke vertegenwoordiger is door de cliënt gemachtigd.

Als deze schriftelijke machtiging ontbreekt dan komen in volgorde de volgende personen in aanmerking

  • De echtgenoot of (geregistreerde) partner
  • Een ouder
  • Een kind
  • Een broer of zus

Tenzij bovengenoemde personen de vertegenwoordiging niet op zich willen nemen.

De behandelaar beslist in het belang van de cliënt en luistert hierbij zoveel mogelijk naar de wensen van de cliënt. Als de cliënt zich verzet, terwijl vertegenwoordiger akkoord is, dan neemt behandelaar een zodanige beslissing, dat behandeling alleen kan worden uitgevoerd om ernstig nadeel voor cliënt te voorkomen.

Naast de vertegenwoordiger is er een wettelijke vorm van vertegenwoordiging op grond van een rechterlijke beslissing: curatele en mentorschap.

Alle vragen