Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Wij zien mensen

Vanuit onze visie Wij zien mensen geven we, in samenwerking met patiënten, naasten en samenwerkingspartners, inhoud aan onze missie Samen werken aan herstel en kwaliteit van leven. Onze kernwaarden Eigen Kracht, Verwelkomen en Bevlogen vormen daarbij de leidraad, van waaruit we tevens bouwen aan een organisatie waar het prettig werken is en waar we trots op zijn.

Voor wie zijn we?

Wij zijn er voor alle mensen in de samenleving binnen ons werkgebied met ernstige en complexe psychiatrische problematiek. We zijn er ook voor mensen die we willen helpen voorkomen dat zij last krijgen van ernstige psychische klachten.

Wat willen we bereiken?

We zijn nadrukkelijk aanwezig in het maatschappelijk domein. Wij willen tevreden patiënten, naasten en verwijzers en bieden onze zorg toegankelijk, effectief en passend bij de vraag aan. We zijn met elkaar verbonden, zowel binnen onze organisatie als met onze patiënten en samenwerkingspartners. Samenwerking met sociale teams in de wijk en in de eerstelijns basis generalistische zorg zoeken we actief op. We willen onze naam als gewaardeerde instelling verstevigen en blijven ons ontwikkelen door innovatieve zorg en wetenschappelijk onderzoek. We worden daarin herkend en gewaardeerd door externe partijen.

Hoe doen we dat?

Met bevlogenheid en respect voor eigenheid van mensen werken we toe naar herstel, optimaal welzijn en welbevinden. We verlenen onze zorg midden in de samenleving. In onze bemoeienis leggen we nadrukkelijk accent op de individuele levensloop van patiënten. We letten daarbij scherp op kansen en risico’s in overgangen tussen enerzijds levensfasen en anderzijds hulpverleningstrajecten in verleden, heden en toekomst.

Goed en betaalbaar

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en bieden onze patiënten aantoonbaar goede en betaalbare zorg. We hebben onze processen doelmatig ingericht waarbij de vraag leidend is en blijven continu verbeteren.

Met wie?

We zien de patiënt en de naasten en stellen samen een behandelplan op om persoonlijke hersteldoelen te halen. We zien partners in het maatschappelijke domein en bouwen samen aan een flexibele ondersteuningsketen met de patiënt en zijn netwerk als middelpunt. Zodat er op elk moment en in elke levensfase passende hulp en ondersteuning is.

De professional

Onze professionals hebben invloed op de uitoefening van hun vak. Zij geven individueel en in teamverband concrete invulling aan persoonlijk eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. We stimuleren persoonlijke ontwikkeling en interne mobiliteit. Samen vormen we een veerkrachtige organisatie en een prettige werkomgeving en leven en doorleven de kernwaarden ‘Eigen kracht, Verwelkomen en Bevlogen’. 

Wij zien ...

de nabije toekomst

Bij GGZ Drenthe zetten we ons al bijna honderd jaar in voor mensen met psychische problemen. Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en een nieuwe kijk op vragen van patiënten zijn we geleidelijk anders gaan werken. Die veranderingen zetten zich de komende jaren verder door. 

We richten ons steeds meer op de (veer)kracht van onze patiënten en minder op het ziek zijn. De meeste mensen herstellen sneller en beter in hun eigen omgeving, met hun familie en vrienden dichtbij. Om die reden organiseren we de benodigde hulp zoveel mogelijk ‘dichtbij’ de patiënt. Tegelijk proberen we met preventie en vroege interventie behandeling en opname zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te bekorten. Dat is een kansrijk perspectief. 

Aan patiënten die dat nodig hebben blijven we beschermende klinische zorg en intensieve behandeling bieden. 

Wij zien samenhang

Veel patiënten hebben naast psychische problemen ook zorgen over bijvoorbeeld huisvesting, verslaving en financiën. Daarom werken we met onze samenwerkingspartners in de wijk en regio. Zo realiseren we zorg op maat op alle leefdomeinen. Die zorg organiseren we in samenhang. Dus niet naast, niet achter, maar mét elkaar. 

De samenhang zorgt ervoor dat mensen in geestelijke nood de zorg krijgen die ze nodig hebben. Op het goede moment, van de juiste professional en zoveel mogelijk dichtbij. In de eigen omgeving. 

Dit betekent ook dat alle zorg goed op elkaar is afgestemd. Die van GGZ Drenthe, maar ook die van onze samenwerkingspartners. Gezamenlijk leveren we optimale zorg.

Wij zien jou

Wij kijken samen met de patiënt, familie en vrienden welke hulp nodig is en brengen deze zorgvuldig in kaart. Samen werken we aan herstel. 

Wij willen dat ook de patiënten die in onze kliniek zijn opgenomen zonder oponthoud kunnen doorstromen. Niet pas als er plaats is, maar zodra ze eraan toe zijn. Dat kan nu nog niet altijd. Om dat te veranderen versterken we de interne samenwerking en nemen belemmeringen weg. Want de behoeften van de patiënt zijn leidend; zij vormen voor ons het uitgangspunt.

Ook willen we zo zuiver mogelijk vaststellen wat een patiënt nodig heeft en welke behandeling en omgeving daar het beste bij passen. Daarom werken we steeds meer met patiëntprofielen. Deze helpen ons snel en op maat noodzakelijke zorg te leveren. 

Wij zien een gezonde bedrijfsvoering

Zorg dragen voor onze patiënten en samen met hen werken aan hun herstel en kwaliteit van hun leven. Om dat nu en in de toekomst waar te maken, moet onze bedrijfsvoering stabiel en onze organisatie rendabel zijn. We willen meer patiënten behandelen, tegen een verantwoord budget. 

Daarom houden wij onze financiële en andere processen tegen het licht om te kijken of het beter kan of anders moet. Ook zoeken we naar slimme oplossingen die de zorg voor onze patiënt doelmatiger en beter betaalbaar maken. 

Bijvoorbeeld door vooraf doelen en behandelduur vast te stellen en achteraf het afgelegde traject te evalueren. En door innovatieve behandelwijzen, zoals bijvoorbeeld online behandelmodules en beeldbellen. Afgestemd op de individuele patiënt.

Wij zien elkaar

Bij GGZ Drenthe werken ruim tweeduizend mensen die allemaal verschillend zijn en toch dezelfde ambitie hebben; met plezier en trots naar het werk gaan, zich voldoende uitgedaagd voelen en daarbij vitaal blijven. 

Daarom zetten wij stevig in op een aantrekkelijke, interessante en gezonde werkomgeving, waarin we goed kunnen samenwerken en met oog voor elkaar. Ook, en juist in een organisatie die in ontwikkeling is. Zoals die van ons. 

Collega’s die een carrièrestap willen maken, krijgen de ruimte; medewerkers die zich verder willen ontwikkelen, worden daarin gestimuleerd. Er zijn veel opleidings- en doorgroeimogelijkheden. En bij ziekte of tegenslag zoeken we gezamenlijk naar de beste oplossing. Een breed aanbod aan cursussen draagt bij aan een positieve leefstijl. 

Wij zien mogelijkheden

De veranderende samenleving en voortschrijdend inzicht vragen van onze organisatie en van onze medewerkers de flexibiliteit om mee te bewegen. 

Dit proces is in gang gezet. Op basis van een goed doordacht programma met een heldere methodiek. We zijn continue met elkaar in gesprek en zetten samen, vanuit onze eigen kracht, de volgende stap. Op deze wijze krijgen we de zorg van A tot Z beter op elkaar afgestemd. Werkprocessen en procedures zijn aan het mee-veranderen; het raakt ons allemaal. 

Dit proces krijgt geleidelijk vorm; we weten nog niet precies waar we uitkomen. Dat is ook niet erg. Zeker is dat we met de verbeteringen, vernieuwde zorg, innovaties en technologische oplossingen meer ruimte en nieuwe mogelijkheden creëren. Voor onze patiënten, voor de organisatie en voor onszelf.