Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Informatie over patiënten valt onder de regels van het medisch beroepsgeheim. Medewerkers van GGZ Drenthe hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat uw persoonlijke gegevens in principe alleen met uw toestemming aan anderen mogen worden verstrekt. Het is immers belangrijk dat u tijdens uw behandeling vrijuit kunt spreken over uw problemen. Dat principe geldt voor alle mensen die zich tot een zorgverlener wenden.

Het medisch beroepsgeheim is niet onaantastbaar. In bepaalde situaties kan het beroepsgeheim zonder toestemming van de patiënt toch doorbroken worden. Soms is dat een wettelijke verplichting. Voorbeelden daarvan zijn te vinden in de Jeugdwet, de Wet verplichte ggz en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Soms kan een zorgverlener er ook zelf voor kiezen het beroepsgeheim te doorbreken. Zo kan een zorgverlener te maken hebben met een conflict van plichten. In dat geval ziet de zorgverlener dat andere mensen gevaar lopen en kan dat gevaar alleen worden opgeheven door het beroepsgeheim te doorbreken.

Ook wanneer een patiënt strafbare feiten pleegt tegen medepatiënten, medewerkers of de instelling kan het beroepsgeheim doorbroken worden, zodat de politie kan worden betrokken. Verder zijn er soms zwaarwegende belangen die doorbreking van het beroepsgeheim rechtvaardigen. Bijvoorbeeld als een overleden persoon vlak voor overlijden een testament liet opmaken en de nabestaanden twijfelen of die persoon op dat moment wel wilsbekwaam was. Onder zeer uitzonderlijke omstandigheden wordt ook het belang van waarheidsvinding in een strafrechtelijk onderzoek als zo’n zwaarwegend belang aangemerkt. In alle gevallen waarin het beroepsgeheim doorbroken wordt, mag alleen de noodzakelijke informatie verstrekt worden.

Dit is slechts een beknopte uitleg over het beroepsgeheim. Een uitgebreide toelichting op het medisch beroepsgeheim kunt u o.a. lezen op de website van de KNMG en de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie