Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Levenslooppsychiatrie

GGZ Drenthe Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) biedt triage, multidisciplinaire diagnostiek en ambulante specialistische behandeling aan kinderen,  jongeren en jongvolwassenen bij wie sprake is van (het vermoeden van of het risico op) psychiatrische problematiek en/of ernstige psychosociale problematiek. Zo nodig zijn we 7x24 uur beschikbaar bij spoed en crisis. Onze interventies bieden we aan in nauwe afstemming met gemeentelijke instanties en huisartsen.

We bieden elk kind en elke jongere, samen met ouders en belangrijke anderen in en rond het gezin, behandeling op maat, met veel aandacht voor ouderschap en omgeving. We richten ons vooral op de ontwikkeling van het gezin. We kunnen dat zo doen, omdat wij als enige in Drenthe levenslooppsychiatrie bieden: zorg over alle levensfasen heen, individueel en in samenhang met het gezin. We behandelen kort als het kan en langer als het nodig is. We spreken samen met het gezin de te behalen doelen af en richten ons op een zo goed mogelijk en blijvend resultaat.

Professionals in de keten kunnen bij ons terecht voor kennis en consultatie, ook wanneer een verwijzing naar de KJP (nog) niet nodig is, zodat zij het kind tijdig kunnen toeleiden naar de juiste zorg op de juiste plek.

Doelgroep

We zijn er voor kinderen en jongeren in elke ontwikkelingsfase én hun ouder(s) en belangrijke anderen in en rond het gezin. We zijn er in het bijzonder voor doelgroepen die zowel hulp van kinder- en jeugdpsychiatrie als van volwassenenpsychiatrie nodig hebben:

Ouder(s) met een jong of nog ongeboren kind (0-6 jaar)

We behandelen het kind en de ouder-kindrelatie, waar nodig gekoppeld aan behandeling van de psychopathologie van de ouder. Al tijdens de zwangerschap kunnen aanstaande ouders bij KJP terecht, zodat zij een goede start kunnen maken met hun kind.

Ouder(s) met kinderen in de basisschoolleeftijd (6-13 jaar)

In de basisschoolleeftijd kunnen soms problemen zichtbaar worden thuis en op school, zoals bijvoorbeeld angsten, aandachts- en gedragsproblemen. Deze problemen kunnen soms veroorzaakt worden door een stoornis van het kind, maar ze kunnen ook voortvloeien uit interactieproblemen thuis en op school of door ingrijpende gebeurtenissen die het kind en/of gezin hebben meegemaakt. 

Bij de Kinder- en Jeugdpsychiatrie denken en kijken we mee met ouders wat er aan de hand is en welk aanbod daar passend voor is. In deze leeftijd spelen ouders een zeer grote en belangrijke rol in het leven van hun kinderen. Zo kan een kind soms gebaat zijn bij een individuele therapie en is voor een ander kind een therapie samen met de ouder passender. 

Pubers, adolescenten en jongvolwassenen (13-26 jaar)

Op basis van een intakebespreking in een multidisciplinair KJP/Volwassenenteam krijgt de adolescent of jongvolwassene behandeling op maat. Als hij of zij langer zorg nodig heeft en overgaat naar een volwassenenteam zorgt het adolescententeam voor een soepele, gefaseerde overgang.

Kinderen van ouders met psychiatrische problematiek (KOPP)

Tweederde van de KOPP-kinderen ontwikkelt vroeg of laat zelf psychische problemen. Door tijdige hulp, nog vóór er zorgen zijn over het kind, kunnen we voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren. Ook bieden we hulp en ondersteuning aan kinderen van ouders in crisissituaties.

Gezinnen met meervoudige problematiek

We bieden behandeling op maat aan gezinnen waarin zorgen zijn over, of een vermoeden bestaat van psychiatrische problematiek bij één of meer gezinsleden én waarbij veelal sprake is van geringe sociale zelfredzaamheid en/of bijkomende problemen op het gebied van werk, huisvesting of financiën. Vaak maken zij gebruik van WMO-voorzieningen en speelt intergenerationele overdracht van problematiek een rol, waaronder armoede. 

De gezinnen hebben op verschillende leefgebieden zorg en ondersteuning nodig, maar vragen of krijgen vaak niet de juiste hulp en raken steeds verder in de problemen. Wij integreren individuele behandel- en begeleidingsplannen van gezinsleden tot een samenhangend geheel. Dat is mogelijk, omdat wij nauw samenwerken met gemeenten, wijkteams en andere zorgaanbieders. Zo kunnen we patronen helpen doorbreken, waardoor ruimte ontstaat voor behandeling van ggz-problematiek. 

Bij zorgen over de veiligheid van een kind en/of ouderschap kunnen we opschalen naar klinische behandeling door GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie.

Hoe we werken

Voorkomen

Voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren staat bij ons voorop. Onze dienstverlening is daarom bij voorkeur preventief, dat wil zeggen in een zo vroeg mogelijk stadium. We willen voorkomen dat een kind vastloopt in zijn ontwikkeling, steeds meer last krijgt van zijn problemen en zwaardere zorg nodig heeft. Dat geldt bijvoorbeeld voor KOPP kinderen, adolescenten en kinderen en jongeren met een eerste psychose of traumatische ervaringen. Door vroegtijdige en adequate behandeling dragen we bij aan vermindering van maatschappelijke kosten.

Gezinsaanpak

De gezinsaanpak staat bij ons centraal: een kind ontwikkelt zich in de eerste plaats binnen het gezin. Psychische problemen bestaan en (kunnen) ontstaan in relatie tot het gezin en andere leefgebieden waar een kind mee te maken heeft. De problemen hebben vaak grote invloed op het gezin en de omgeving, maar tegelijkertijd kunnen juist zij het herstelproces bevorderen. Daarom behandelen we een kind altijd met aandacht voor de plekken waar het opgroeit: thuis, school, de buurt, de sportclub. 

Bij de behandeling betrekken we niet alleen het gezin, maar ook - met  toestemming - belangrijke anderen, zoals familie, de huisarts, leerkrachten en docenten, of andere hulpverleners. Zo kunnen we optimaal meebewegen in de ontwikkeling van het kind. We onderzoeken de invloed van alle levensgebieden, zoals wonen, financiën, werk, vrije tijd, of relaties.

Herstelgericht

We werken herstelgericht: we gaan niet alleen uit van de klachten, maar proberen ook de krachten binnen het gezin te benutten, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en het gezin zoveel mogelijk weer zelf de regie over het eigen leven kan voeren. 

We stimuleren het kind en het gezin in hun psychische, sociale, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling. We gebruiken daarvoor bewezen effectieve interventies, met extra aandacht voor behandelmethoden gericht op gehechtheid en levensloop. 

Spoedzorg

In acute situaties bieden we spoedzorg thuis. Het gaat altijd om zorg op maat, waarbij het kind centraal staat. In de reguliere zorg zetten we zo nodig gerichte interventies in om een crisis binnen een gezin te voorkomen, of te voorkomen dat deze verder oploopt. We leren gezinnen vaardigheden om de veiligheid en draagkracht te vergoten en tegelijkertijd de draaglast te verlagen. Ook is er aandacht voor psycho-educatie en het vervolg ná de crisis.

Nauwe samenwerking

We hechten aan nauwe samenwerking met verwijzers, (kinder)artsen, jeugdgezondheidszorg en partijen in de keten voor jeugd en gezin, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, sociale teams en zorgadviesteams op scholen. Zo kunnen we ouders die gebruikmaken van diverse voorzieningen op gebied van jeugdzorg en WMO optimaal ondersteunen en waar nodig zorgen voor noodzakelijke samenhang. 

Vanzelfsprekend werken we nauw samen met andere afdelingen van GGZ Drenthe, zoals Gezinspsychiatrie, Vroeg Interventie Psychose en afdelingen voor volwassenenpsychiatrie. Kennisdeling en consultatie zijn hierbij van grote waarde.

Contact

Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Postbus 30007, 9400 RA Assen
T (0592) 33 48 00

Informatie voor verwijzersInformatie over kosten en eigen risico

Wachttijden

Informatie over de wachttijden van kinder- en jeugdpsychiatrie bij de wachttijden van GGZ Drenthe.

Patiëntinformatie A-Z

Een vraag stellen aan Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 – 74 14 14.

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.